รายละเอียดข่าว

ที่ 75 การเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Created by bocadmin on 25/3/2564 15:13:30


     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบและอนุมัติโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้สำนักความร่วมมือดำเนินงานโครงการตามกรอบการจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย

1. กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

2. กิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน

3. กิจกรรมอาชีวะพัฒนา

     สำนักความร่วมมือ ขอส่งหนังสือที่ ศธ 0602/75 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด ดังแนบ จำนวน 6 ไฟล์

print
Attached Files
ที่ 75 แจ้งเตรียมความพร้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 64
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวการปฏิบัติงานศูนย์อาชีวะอาสา สงกรานต์64
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1 เอกสารแนบท้ายแนวปฏิบัติอาชีวะอาสา สงกรานต์64
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายศูนย์อาชีวะอาสา สงกรานต์64
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.3 ตารางคำนวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com