รายละเอียดข่าว

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานการประชุมทางไกล การใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลความร่วมมือ
Created by vectechno on 11/6/2564 15:50:55


 

(11 มิ.ย.64) นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานการประชุมทางไกล การใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลความร่วมมือ เพื่อรวบรวมข้อมูลความร่วมมือ ระดับสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ให้เป็นระบบในรูปแบบที่สามารถเรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ โดยมีนางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และคณะทีมงาน เป็นผู้จัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com