รายละเอียดข่าว

142-143 การโอนจัดสรรงบฯ และการดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพฯ (Fix it จิตอาสา) 2564
Created by bocadmin on 14/7/2564 16:07:59


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักความร่วมมือ ขอส่งเอกสารการดำเนินโครงการ และการโอนจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 ไฟล์ ดังแนบ

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com