รายละเอียดข่าว

ผู้ประสานงานระหว่างการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
Created by bocadmin on 28/7/2564 0:50:45


ผู้ประสานงานระหว่างการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 

สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์ 0-2026-5555 ต่อ 2000

 

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ

นายสง่า แต่เชื้อสาย 063 223 9148

 

1.กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ

  นางสาวบุบผา เป็ดทิพย์ 086 001 2191

2.กลุ่มความร่วมมือภาคเอกชน

  นางสาวพนาวรรณ กล้าแข็ง 089 765 7977

3.กลุ่มพัฒนาระบบความร่วมมือ

  นางสาธิกา ศุภกีรติโรจน์ 089 680 4777

4.กลุ่มความร่วมมือภาครัฐ

  นางสาวยุพดี รุ่งเรือง 063 267 3211

5.ฝ่ายประสานงานความร่วมมือด้านต่างประเทศ

  นางสาวอังคณา จันทร์แสงศรี 081 362 5696

6.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  นางดาวรุ่ง อินนอก 089 518 5866

 

 

 

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com