รายละเอียดข่าว

คำสั่ง สอศ.524/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ.
Created by bocadmin on 3/8/2564 15:49:38

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอศ.524/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 


printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com