รายละเอียดข่าว

การประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร
Created by bocadmin on 11/8/2564 15:39:25


สำนักความร่วมมือ ขอนำส่งแบบการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2

สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ !!!

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com