รายละเอียดข่าว

ประชุมกับสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
Created by bocadmin on 20/10/2564 15:19:07


ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และบุคลากรสำนักความร่วมมือ ร่วมประชุมกับสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com