รายละเอียดข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้แอปพลิเคชั่น "ช่างอาชีวะ"
Created by bocadmin on 20/10/2564 15:44:44


ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้แอปพลิเคชั่น "ช่างอาชีวะ" ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร 100 แห่ง ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com