รายละเอียดข่าว

วีดีโอการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนการจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้โปรแกรม Google Meet
Created by bocadmin on 20/10/2564 16:11:55


https://drive.google.com/drive/folders/1_p5bRu6v4rMbSaD3xl4KusSmyutsBvZm?usp=sharing


วีดีโอการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนการจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้โปรแกรม Google Meet เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com