วิสันทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์และพันธกิจ : สำนักความร่วมมือ

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอน และกำลังคนในตลาดแรงงานของประเทศให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้วยกลไกความร่วมมือให้มีคุณภาพระดับสากล”
พันธกิจ
 1. เพิ่มความร่วมมือที่นำไปสู่ความแข่งขันระดับประเทศตามนโยบายภาครัฐ
 2. เพิ่มสถานประกอบการเอกชน และ หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
 3. สร้างความเข้มแข็งในภาคีความร่วมมือ

ที่มา/อำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 11 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไว้ดังนี้
 1. สำนักอำนวยการ
 2. สำนักความร่วมมือ
 3. สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 4. สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
 5. สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 6. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 7. สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

อำนาจหน้าที่ สำนักความร่วมมือ

 1. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ เกี่ยวกับความร่วมมือกับเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผล
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนและสถานประกอบการ ให้จัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา รวมทั้งการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษา
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ และสมาคมอาชีพ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย