หน่วยงานภายใน

กลุ่มงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่

 1. นางดาวรุ่ง อินนอก
  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่ม
 2. นายกิตติชัย คนตรง
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม
 3. นางสาวปิยอร ถือชัย
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 4. นางสาวสิริทิพพา ปิมปาอุด
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 1. นายศราวุฒิ สมศรี
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 2. นายอาคม เกิดปราชญ์
  พนักงานธุรการ ส 4
 3. นางสาวจิตติมา จิตต์โสภณ
  พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)
 4. นายเลี่ยม บำรุงบุญ
  พนักงานจ้างเหมา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับสารบรรณ ธุรการ การเงิน งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ ผลิตและพิมพ์เอกสารราชการและทางวิชาการ
 2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป บุคลากร สถิติ ข้อมูล เครือข่ายสารสนเทศด้านความร่วมมือ
 3. รวบรวม ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานและหรือปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรมและวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของสำนัก
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มความร่วมมือ 1

เจ้าหน้าที่

 1. นางสาวปาณิสรา ทัศน์พลสกุล
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
 2. นางสาวบุบผา เป็ดทิพย์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม
 3. นางสาวทัศนันท์ อุดมสิทธิเศรษฐ
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นางฉัตรชนก สายสุวรรณ
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 2. นางสาวนันทษร ใจชื่น
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 3. นายเอกพงศ์ ศรทอง
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ สมาคมอาชีพ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น แม่พิมพ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ ภาคธุรกิจและบริการอาหาร ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาและหอการค้า
 2. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษา
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการ "กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ"
 5. ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
 6. ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อบริการสังคม
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มความร่วมมือ 2

เจ้าหน้าที่

 1. นางสิลาณี ภูริวัฒนกุล
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
 2. นางสาวพนาวรรณ กล้าแข็ง
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม
 3. นางสาวปนัสยา มานะ
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นางสาวบงกต อุดทัง
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 2. นายวิศรุต กองลี
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 3. นางสาวเดือนเพ็ญ บุสดี
  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ช่วยราชการสำนักความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ สมาคมอาชีพ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้าน
 2. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษา
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการ "กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ"
 5. ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
 6. ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อบริการสังคม
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มความร่วมมือ 3

เจ้าหน้าที่

 1. นางสาธิกา ศุภกีรติโรจน์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่ม
 2. นางสาวจิตมาศ นวลกระจ่าง
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม
 3. นางสาวอรพิน พรหมนอก
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นางสาววิยดา ธิโสภา
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 2. นางสาวจิราพร นูมหันต์
  พนักงานราชการทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ สมาคมอาชีพ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้าน
 2. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษา
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการ "กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ"
 5. ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
 6. ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อบริการสังคม
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มความร่วมมือ 4

เจ้าหน้าที่

 1. นางสาวยุพดี รุ่งเรือง
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ห้วหน้ากลุ่ม
 2. นางเพ็ญพรรณ ทวีลาภ
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม
 1. นางสาววราภรณ์ พิทักษ์พานิช
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 2. นางสาวอรพรรณ นูมหันต์
  พนักงานราชการทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ สมาคมอาชีพ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้าน
 2. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษา
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการ "กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ"
 5. ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
 6. ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อบริการสังคม
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย